กิจกรรม

เพื่อความสะดวกกับทุกคน ครูนกได้แบ่งกิจกรรมเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เลือกได้ตามความสนใจกันเลยค่ะ